Obchodní podmínky

Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti ACESIO s.r.o. so sídlom Uzbecká 4, 101 00 Praha 10, IČO: 27190099

Všeobecné ustanovenia (aktuálne info: v 11. a 12. mesiaci pri objednávke pod 1000 CZK len na dobierku, alebo na fa (ak máte IČO)

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti ACESIO s.r.o. umiestnenom na www.ultrasound.cz (ďalej tiež ako ,, internetový obchod ''). Tieto podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri dojednávaní a uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom uvedeného internetového obchodu. Všetky zmluvné vzťahy budú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je druhou stranou spotrebiteľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak je druhou zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom. To všetko s prihliadnutím na príslušné novelizáciám týchto zákonov.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej jednotlivej kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá okamihom, keď je objednávka kupujúceho fyzicky potvrdená predávajúcim. Automaticky odoslaný prehľad objednaného tovaru systémom po dokončení objednávky kupujúcemu nepotvrdzuje uzavretie kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky aj kúpna zmluva sú uzatvárané v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva vrátane týchto obchodných podmienok je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Adresa predávajúceho pre doručovanie: ACESIO s.r.o. V koryto 23, 101 00 Praha 10, acesio (zavináč) acesio.cz

Tel. 777 100 077

Základné informácie o nakupovanie a cenách tovaru

V internetovom obchode je uvedený zoznam tovaru, ktorý je ponúkaný predávajúcim ku kúpe, a to vrátane opisu funkcie, rozmerov a vlastností tovaru, jeho materiálu alebo zloženie. Ceny tovaru uvedené v internetovom obchode sú už vrátane dane z pridanej hodnoty a platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Do doby uzatvorenia kúpnej zmluvy sú tieto ceny nezáväzné a predávajúci nie je povinný ohľadom tohto tovaru uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu.

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a pozmeniť svoje údaje uvedené v objednávke. Údaje uvedené v objednávke a odoslané predávajúcemu sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostredníctvom SMS alebo emailom.

V prípade potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho bude kupujúcemu bezodkladne zaslané oznámenie o uzavretí kúpnej zmluvy formou emailovej správy. O stave spracovania svoje objednávky bude kupujúci priebežne informovaný v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien uvedených v internetovom obchode v nepravidelných časových intervaloch. Zmena ceny v tomto internetovom obchode však už nemá vplyv na cenu uvedenú v objednávke kupujúceho a potvrdenú predávajúcim. Cena uvedená v potvrdenej objednávke je pre obe strany záväzná.

V internetovej predajni nie sú kupujúcemu účtované žiadne manipulačné poplatky ani balné, k cene výrobku je však nutné pripočítať cenu za dodanie zásielky podľa zvoleného druhu platby objednaného tovaru.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade ostatných platieb uvedených v sekcii "Možnosti platby" je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

So zásielkou je zákazníkovi doručený aj písomný doklad (faktúra) o zakúpení tovaru, ktorý zároveň slúži aj ako dodací list.

Ak je predávajúci povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Pokiaľ kupujúci tento tovar pri dodaní neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať úhradu skutočne vynaložených nákladov na poštovné a dobierkové vrátane manipulačného poplatku 150Kč bez DPH. V prípade opakovaného doručovania alebo použitie iného spôsobu doručovania tovaru kupujúcemu z dôvodov na jeho strane je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady s týmto doručovaním spojené.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že je zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je tu v postavení spotrebiteľa, uzatváraný pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. Telefónom, elektronickou poštou, verejná komunikačná sieť), je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to v lehote do 14-tich dní od prevzatia zásielky. Právo na odstúpenie od zmluvy sa však nevzťahuje na dodávku tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, či sa jedná o tovar, ktorý pre svoj charakter nemôže byť vrátený.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť urobené v písomnej forme a musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do 14-tich dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho acesio (zavinac) acesio.cz. V tomto odstúpení musí kupujúci určiť spôsob, akým mu má byť vrátená už zaplatená kúpna cena - zloženkou na adresu kupujúceho alebo bankovým prevodom na ním určený účet. Prevod kúpnej ceny na adresu kupujúceho prostredníctvom zloženky je spoplatnený podľa cenníka slovenskej pošty v rozmedzí od 70, - Sk do 100, - Sk, bankový prevod je zdarma. Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu tovaru v prípade riadneho odstúpenia od kúpnej zmluvy najneskôr do 30-tich dní od odstúpenia od zmluvy.

Pokiaľ kupujúci nie je v zmluvnom vzťahu v postavení spotrebiteľa, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy len do okamihu expedície objednaného tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť urobené písomne na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho acesio (zavinac) acesio.cz

V prípade odstúpenia kupujúceho (spotrebiteľa aj podnikateľa) od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu najneskôr do 10-tich pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci poruší túto povinnosť, má predávajúci nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,01% denne z kúpnej ceny, zmluvná pokuta však nesmie prekročiť výšku kúpnej ceny tovaru. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. Predávajúci je oprávnený započítať svoj nárok na úhradu zmluvnej pokuty, či náhrady škody oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný, ani čiastočne nespotrebované a v originálnom balení vrátane všetkých bonusov. Tovar musí byť v takom stave, aby ho bolo možné okamžite bez úpravy ďalej predávať.

Pozor. Napr čistička s údajom 15L -vana 330x300x150 = 14,85Litru údaj výrobcu 15L je o niečo menšia o nepatrné zaoblenie rohov vane. Čistička sa vyberá vždy podľa rozmerov vane

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch.

a / ak došlo k vypredania produktu a produkt sa už nedodáva alebo nevyrába

b / tovar je dlouhodobvě u dodávateľa nedostupné

Zodpovednosť za vady, záruka

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Ak sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za chybu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak či to neodporuje povahe veci.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

V prípade, že na strane kupujúceho vystupuje spotrebiteľ a ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). V tomto prípade sa na všetky výrobky, okrem výrobkov potravinárskeho charakteru, vzťahuje 24 mesačná záručná doba, ktorá je uvedená v katalógu tovaru pri každom výrobku zvlášť. Pri výrobkoch potravinárskeho charakteru je záručná doba 8 dní a uvádza sa doba trvanlivosti výrobku, prípadne aj doba použiteľnosti, v takom prípade záručná doba však vždy skončí uplynutím doby použiteľnosti tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pre tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúcim slúži ako záručný list doklad o zakúpení tovaru (faktúra). Poskytnutie záruky predávajúcim sa nevzťahuje na zmluvné vzťahy, v ktorých na strane kupujúceho vystupuje podnikateľ, ibaže sa na tom zmluvné strany písomne dohodli.

Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:

  • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o vadu neodstrániteľnú a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o vady odstrániteľné, ale vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Reklamácia

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane prípadnej záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese ACESIO s.r.o. V korytách 23, Praha 10, na internetových stránkach predávajúceho alebo písomne na e-mailovej adrese acesio (zavináč) acesio.cz. Pri reklamácii je kupujúci povinný jednoznačne označiť reklamovaný tovar, uviesť číslo objednávky, popísať vady tovaru a upresniť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Zároveň je kupujúci povinný odoslať reklamovaný tovar, opatrené proti jeho poškodeniu, na adresu prevádzky predávajúceho, a to kompletný, vrátane všetkého príslušenstva a s kópiou dodacieho listu. O výsledku reklamačného konania bude kupujúci vyrozumený písomne e-mailom. Záruka pre fyzické osoby 24mesiacov, na ultrazvukové čističky pre právnické osoby 12mesiacov. Pokiaľ nie je relamace uznaná, dostane zákazník s vráteným tovarom tiež reklamačný protkol.
 

Recenzie a diskusie u výrobkov

Dodávateľ si vyhradzuje právo nezverejniť u výrobkov recenzie, alebo diskusie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisí s tovarom, odkazujú na iné stránky alebo akokoľvek inak poškodzujú spoločnosť.

Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov spracováva predávajúci o kupujúcom nevyhnutné osobné údaje. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním týchto svojich osobných údajov - meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo. Tieto údaje udeľuje kupujúci na neurčitú dobu, pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcim. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu, sú pravdivé, úplné a presné. Takisto berie na vedomie, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Údaje o zákazníkoch a nákupoch sú ukladané v zabezpečenej databáze a budú spracovávané v elektronickej alebo v tlačenej podobe. Žiadne dáta nebudú poskytované tretím osobám, okrem osôb prepravujúcich kupujúcemu tovaru.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Ak by kupujúci nesúhlasil s uložením a ďalším spracovaním svojich osobných údajov, môže písomne požiadať predávajúceho o odstránenie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho v nevyhnutnom rozsahu.

Ak by kupujúci zistil alebo ak by sa domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ osobných údajov vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.
V prípade že si zakúpite ultravukovou čističku a spustíte čistenie, padá vzhľadom kavitácii, ktorá okamžite zmení chrkter vane možnosť potom vrátiť čističku v súlade s OZ (vrátenie tovaru bez udania dôvodu). Preto najskôr starostlivo kontrolujte štítky a vaňu podrobte prehliadke.

Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení, či informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho, na elektronickú adresu kupujúceho.

!_pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie._!   Ďalšie informácie